di Castellana Sicula

Giaculatoria in onuri di San Giuseppi

Patriarca Immaculatu
di Gesù fustivu amatu;
castu sposu di Maria
proteggiti l’arma mia.

U rosariu di San Giuseppi
San Giuseppi

Partitura:
San Giuseppi giustu e santu
Fustivu opera du Spiritu Santu;
Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu.
Dàtimi aiutu, riparu e cunsigghiu.
Veru Spusu di Maria
Prutiggiti l’arma mia

Rusariu:
San Giuseppi ‘un m’abbannunati
Nna li bisogni e nicissità;
sia binidittu lu nomi di Dia
lu nomi di Gesù, Giuseppi e Maria
(10 volte. Poi da capo)

Ave Giuseppe
Ave Giuseppe, figlio di Davide
Scelto dal Padre, custode del Figlio.
Tu sei benedetto tra gli uomini
E benedetto è il tuo amato Gesù.
Giusto tra i giusti,
sposo di Maria
prega per noi peccatori
adesso e nell'ora della nostra morte
così sia.


Caro papà, tu sai
Caro papà, tu puoi
Caro papà, tu vedi
Caro papà, provvedi.


Tistamientu di San Giuseppi

San Giuseppe ‘nvitava
Li poveri orfanieddi;
la tavula è priparata
mangiati, o virginieddi.

San Giuseppe ‘nto sò liettu
si sintiva gran turmientu
e l’amabili Maria
l’assistia nna so agunia.

San Giuseppe ‘nno so lietu
Si curcau cu gran suspiettu
Si chiamò a Gesù Bamminu
Pi fari u tistamientu.

Guarda ben ssa cuffitedda:
ci su chiova e martedda
c’è la serra, o Figgiu duci
pi sirrari a Santa Cruci.

Guarda ben ssa cuffitedda:
c’è virrina e rumanedda;
Figgiu miu, chissi sù buoni
pa tò morti e passioni.

La tinagghia e lu cumpassu,
Figgiu Santu, a tia li lassu
e l’asciuni e lu chianuozzu
cchiù di chissi ia nun puozzu.

Figgiu miu, ti raccumannu
Li poveri piccatura;
quannu passi e poi trapassi
ti chiamanu Sarvaturi.

A mma Figgiu ia ci lassu
lu Regnu sò Divinu
quannu passa e poi trapassa
si nni veni in Paradisu.

Figgiu miu, vuogghiu muriri
nno cielu mi cunnuci
‘un mi basta lu curaggiu
di vidiriti muriri.

Litania di San Giuseppi

Patriarca San Giuseppe
Cu Cristu e cu Maria
Chi bedda cumpagnia
Chi vi fu data.

A Vui fu cunsignata
Maria la virginedda
‘na spusa tantu bedda
A Vui tuccau.

Puoi quannu si incarnau
Pi Patri v’accoglìu
E sempri v’obbedìu
Cu gran rispetto.

Da Diu fustivu elettu
Cu granni granni amuri
Ca ‘n terra tutti l’uri
A Vui purtaru.

Oh! Quantu ricircatu
P’amuri signalatu!
Vi priegu p’avvocatu
E protettori.

V’accuntientu sti piacìri
L’acciettu cu premura
E ‘un haju chi timìra
In vita e in morti.

In vita vurria la sorti
D’aviri l’assistenza
E puoi u godimentu:
in Paradisu.

Lodatu sempri sia
lu nomi di Gesuzzu
lu nomi di Gesuzzu
Giuseppi e Maria.

Sta lodi ca è ditta
In cielu sia scritta
u granni San Giuseppi
sia ludatu.
Preghiere